Med reisegarantien forpliktar me oss til å gjera det aller beste for at du kjem fram i rett tid. Dersom du klagar skal me gjera alt me kan for å lære av våre feil slik at de ikkje skjer igjen.

Dersom det likevel skulle oppstå forseinkingar eller annan svikt i kollektivtilbodet, vil me:

- Gje deg best mogleg informasjon om kva som skjer
- Så tidlig som mogleg gje deg informasjon om alternativ transport / reiseveg
- I den grad det er praktisk mogleg sette opp alternativ transport

Meir informasjon om dette her: Reisegaranti på kollektivtrafikk.no.

Generelle vilkår

Busspassasjerettighetsforordningen